Welcome to Bua Restaurant

เป็นเวลากว่า 29 ปีแล้ว ที่ร้านบัวได้ให้บริการด้าน "ความอร่อย" แบบต้นตำหรับ แก่ลูกค้าของเราจากประสบการณ์
การปรุงอาหารอย่างพิถีพิถันโดยใช้ "ความรัก" เป็นวัตถุดิบหลัก วันนี้ร้านบัวยังคงรักษาความประทับใจและ
ความผูกพันกับลูกค้า เสมือนที่เคยเป็นมา "ตลอด 29 ปี"